תאריך עדכון מסמך: דצמבר, 2023
אנו שומרים את הזכות לשנות, למחוק ולעדכן מסמך זה וחלקים ממנו בכל זמן וללא התרעה.

1. מידע כללי:

הסכם ומדיניות זו חלה על האופן שבו bGamer אוספת, עושה שימוש, מחזיקה וחושפת מידע שנאסף מהמשתמשים והצרכנים (ולהלן בלשון יחיד: "משתמש" או "מזמין" באתר) באתר www.b-gamer.co.il  (להלן: "האתר" או "המפעילה"). הסכם מדיניות פרטיות זו חלה על האתר ועל כל המוצרים והשירותים המוצעים בו על ידי bGamer.

2. שימוש במידע

במהלך ביצוע רכישה באתר, וכחלק מתהליך המכירה והקנייה, אנחנו נחשפים למידע האישי אותו המשתמשים מספקים לנו כגון שמם, כתובת מגוריהם וכתובת האימייל שלהם. כאשר המשתמשים גולשים באתר, אנו מקבלים אוטומטית נתונים אודות כתובת ה-IP בכדי לקבל מידע שעוזר לנו ללמוד על הדפדפן ומערכת ההפעלה בה משתמשים.

פרסומים, הטבות ותוכן שנשלח בדוא”ל (מאושר ע”י המשתמש) ברשותכם בלבד: נשלח לכם אימיילים והודעות הנוגעים לאתר ולחנות שלנו, מוצרים חדשים, עדכונים והטבות. מערך התשלומים באתר עומד בסטנדרט PCI-DSS המבטיח רכישה מאובטחת בסטנדרטים שנקבעו על ידי חברות הסליקה וחברות האשראי כגון ויזה, מאסטר קארד, ישראכרט, דיינרס, ואמריקן אקספרס באישור מיוחד .

המפעילה עשויה לעשות שימוש במידע מצטבר ובלתי אישי שהיא אספה בכל אחת מהנסיבות כאמור לעיל. המפעילה עשויה לשלב מידע בלתי-אישי שהיא אספה עם מידע בלתי אישי נוסף שנאסף ממקורות אחרים. כמו כן, המפעילה רשאית לחלוק מידע מצטבר עם צדדים שלישיים, לרבות יועצים, מפרסמים ומשקיעים, למטרת ביצוע ניתוח עסקי כללי. למשל, המפעילה רשאית לדווח למפרסמים שלה אודות מספר המבקרים באתר והמאפיינים או השירות או המוצרים הפופולאריים ביותר. מידע כאמור אינו כולל כל מידע אישי וניתן יהא לעשות בו שימוש על מנת לפתח תוכן ושירות שיסייעו למשתמש ועל מנת להתאים תוכן ופרסום.

המפעילה מתחייבת כי היא אינה חשופה לפרטי האשראי המלאים של המשתמש וכי אינה תעביר פרטים מסוג זה לצד ג'.

3. תשלומים מאובטחים

המפעילה מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. מערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אך אין הם מעניקים חסינות מוחלטת. המפעילה אינה אחראית ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן באתר.

לאחר אישור פרטי ההזמנה ע"י המשתמשים ומעבר לדף ביצוע התשלום, המשתמש ירשום את כל הפרטים בכל שלב ושלב כנדרש ולאחר אישור התשלום ע”י חברת הסליקה, ימסרו פרטי ההזמנה למשתמש ע"י מפעילי האתר ומהווה סיום העסקה. פרטי הזהות של המשתמש בעל הכרטיס האשראי הם תנאי לאישור התשלום וע"פ החוק בעל הכרטיס הוא אדם בוגר מעל גיל 18 .

המפעילה בוחנת מעת לעת את אבטחת המידע של האתר ומבצעת שינויים ושדרוגים בהתאם לצורך, על מנת לשמור על רמת אבטחת המידע של האתר. עם זאת המפעילה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר יגרם למשתמש במקרה של חשיפת המידע עקב חדירה בלתי מורשית של צדדים שלישיים או כתוצאה ממעשה או מחדל שאינם בשליטת המפעילה.

4. אבטחת מידע

ייתכן כי חלק מהלינקים / קישורים באתר יובילו את המשתמש למקורות אחרים מהאתר. אין אנו אחראים על בטיחותם ומדיניותם של אתרים ומקורות אחרים. רצוי ואף מומלץ לקרוא את מדיניות הפרטיות שלהם.

על מנת להגן על המידע האישי של המשתמש, אנו משקיעים את מיטב מאמצינו באבטחת מידע שתמנע את איבודו, תגביל את הגישה אליו ותמנע את שינויו ע”י גורמים זרים, וזאת על ידי שימוש בהצפנת SSL ואחסון המידע בהצפנת AES-256.

5. עוגיות

באתרנו נעשה שימוש בעוגיות (cookies) כדי לשדרג את חוויית המשתמש. הדפדפן של המשתמש שומר במחשבו קבצי עוגיות למטרות תיעוד ומעקב אחר מידע הנוגע למשתמשים. בהגדרות הדפדפן, המשתמש רשאי כרצונו לבטל את שמירת העוגיות או לדרוש קבלת התראות כאשר עוגיות נשלחות אליו. לידיעתכם, במקרה שתפעלו בדרך זו, ייתכן שחלקים ושירותים מסוימים באתר לא יפעלו כראוי.

6. הזכות לעיון במידע

על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981, לכל אדם הזכות לעיין במידע המוחזק עליו במאגר המידע של המפעילה. משתמש שעיין במידע עליו ומצא שהמידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן ו/או לעדכן ו/או למחוק את המידע המוחזק עליו כאמור לעיל.

פנייה כזו יש להפנות למפעילה בדוא”ל שכתובתו היא [email protected] ו/או באתר עצמו. מובהר בזאת כי ייתכנו שינויים בפרטי הקשר אשר צוינו לעיל ובמועדי זמינות המפעילה על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת ולמשתמש לא יהיה עילה ו/או טענות בשל כך.

אם המידע שבמאגר המפעילה משמש לצורך פניה אישית למשתמש, הוא רשאי על פי חוק לדרוש בכתב כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע.

7. צד שלישי

מצבים בגינם עשויה המפעילה לחלוק את המידע של המשתמש עם צדדים שלישיים:

 • כאשר המשתמש אישר למפעילה להעביר את פרטיו האישיים לצדדים שלישיים.
 • לצורך הספקת המוצרים שהזמין למשתמש, ובמקרה כאמור פרטי המשלוח שמסר המשתמש יועברו לחברת שליחויות במקרה וההזמנה תסופק באמצעות שליח.
 • במקרה בו יפר המשתמש את תנאי השימוש באתר או ינסה לבצע פעולות לא חוקיות המנוגדות לדין.
 • על מנת לאכוף את תנאי השימוש או הסכמים אחרים או מדיניות אחרת.
 • במקרה בו המפעילה תחליט לגבות חוב שאינו שולם באמצעות צד שלישי המתמחה בגביית חובות לרבות משרדי עורכי דין.
 • בתגובה לזימון או דרישת חקירה אחרת, צו בימ”ש, או בקשה לשיתוף פעולה מאת רשות אכיפה או רשות ממשלתית אחרת.
 • על מנת לקבוע או לממש את זכויותיה המשפטיות של המפעילה.
 • על מנת להתגונן מפני תביעות משפטיות כפי שיידרש לפי דין. במקרים כאמור, המפעילה עשויה להעלות או לוותר על התנגדות או זכות העומדת לרשותה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 • כאשר המפעילה מאמינה כי הגילוי הינו ראוי בקשר למאמצים לחקור, למנוע, לדווח או לנקוט צעדים אחרים בנוגע לפעילות בלתי חוקית, חשד לתרמית או עוולה אחרת.
 • על מנת להגן על הזכויות, הרכוש או הבטיחות של המפעילה, עובדיה, משתמשי האתר או אחרים.
 • בקשר לעסקה תאגידית מהותית, כגון מכירת עסקי המפעילה, הסרת השקעות, מיזוג, איחוד, או מכירת נכסים, או במקרה של פירוק.

8. כתב אי ויתור

במידה והמפעילה לא תקפיד על ביצוע תנאי כלשהו מהתנאים או מההתחייבות הכלולים בהסכם זה, לא ייחשב הדבר כוויתור על זכות או סעד כלשהם שעשויים לעמוד לרשותה, ולא יפורש כוויתור על כל הפרה עתידית של התנאים או ההתחייבויות הכלולים בהסכם זה, אשר ימשיכו לפעול במלוא תוקפם.

שום ויתור על ידי מי מהצדדים על הפרה כלשהי של הוראה מהוראות הסכם זה לא תיחשב כוויתור על הפרה עתידית או קודמת כלשהי של אותה הוראה או של הוראה אחרת.

המשתמש מסכים לשפות ולפצות את חברת bGamer ומפעיליה, מנהליה, עובדיה ושותפיה מפני כל תביעה ו/או דרישה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין, הנובעים או הקשורים לפעילותו שלא על פי תנאי שימוש אלה ו/או שלא כדין.